หมวด ภูมิปัญญา   ชื่อเรื่อง  ผ้าไหมไทย                             

                                  ผ้าไหมสีธรรมชาติ
                                                                **Natural Dyed Silk Fabric**

ผ้าไหม  ที่ผลิตขึ้น โดย การนำวัสดุที่ได้จากธรรมชาติ ทั้งจากพืช (นำมาจากรากไม้,เปลือกไม้, แก่นไม้, ใบไม้,
 ดอก, ผล, เปลือกผล, เมล็ด) จากสัตว์ (ครั่ง) จากแร่ธาตุ (ดินโคลน, ดินลูกรัง, สนิมเหล็ก, สนิมทองแดง)
มาใช้เป็นสีย้อม หรือสารที่ช่วยในการย้อมสีเส้นด้ายไหม ซึ่งเป็นวัสดุจากธรรมชาติเช่นกัน ด้วยตระหนักดีว่า
 สิ่งที่ได้จากธรรมชาติ จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาแก่สิ่งแวดล้อม ไม่เป็นพิษ หรือเป็นอันตรายแก่มนุษย์ผู้ใช้ผ้าไหม ทั้งยัง สามารถปลูกหรือเพาะเลี้ยงขึ้นทดแทนได้อีกด้วย

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

                เป็นกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมแท้ แบบครบวงจร ตั้งแต่การปลูกหม่อน การเลี้ยงไหม การผลิตเส้นไหม
การทอผ้าไหม โดยย้อมสีธรรมชาติ   โดยได้สีจาก พืชต่าง  ๆ อาทิเช่น   มะพร้าว  คูน  สีเสียด  มะเกลือ  ขนุน  
ครั่ง
  หมากเคี้ยว  ทับทิม  หว้า   อัญชัน  มะม่วง   มะขามเทศ    แก้ว   ยูคาลิปตัส  หูกวาง  


                                                                             บ้านหลุ่งประดู่

หมู่บ้านผลิตผ้าไหมสีธรรมชาติ         ราษฎรบ้านหลุ่งประดู่ มีพื้นฐานการอพยพมาจากจังหวัดมหาสารคาม
ราวปี พ.ศ.2475 ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ชาวบ้านมี 500
หลังคาเรือน อาชีพหลัก ทำนา และทำไร่มันสำปะหลัง ชาวบ้านบางส่วนเลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ สุกร เป็นต้น
อาชีพเสริม มี การปลูกงา ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ทอผ้าไหม สำหรับ กลุ่มสตรี แม่บ้านการเกษตร

 

 

 

 

 

 

                                                        email : lungpradoo@thai.com

                                                   http://www.thaitambon.com/OPC2547/SU47.htm