::: ศิลปวัฒนธรรมไทย :::

  การละเล่นพื้นบ้านภาคกลาง : เพลงเหย่ย
  การละเล่นพื้นบ้านภาคกลาง : รำตง
  การละเล่นพื้นบ้านภาคเหนือ : ม้าจกคอก
  การละเล่นพื้นบ้านภาคเหนือ : ซิกโก๋งเก๋ง
  การละเล่นพื้นบ้านภาคอีสาน : เส็งกลอง
  การละเล่นพื้นบ้านภาคอีสาน : ขาโถกเถก
  การละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ : ขว้างราว
  การละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ : อีฉุด 

        กลับสู่หน้าหลัก

การละเล่นพื้นบ้านภาคเหนือ
::: ม้าจกคอก :::การเล่นม้าจกคอก ภาคกลางเรียก ลาวกระทบไม้ 
การเล่นชนิดนี้เข้าใจว่าอาจจะได้รับอิทธิพลมาจากการละเล่นของ
ชาวลัวะ

อุปกรณ์ 
๑. ไม้กลมขนาดกำรอบยาวประมาณ ๕ ศอก ๒ ท่อน
๒. ขอนไม้สูงประมาณ ๑ คืบ ยาวประมาณ ๑-๒ ศอก ๒ ท่อน

สถานที่เล่น เล่นบริเวณที่เป็นลานกว้าง

วิธีการเล่น
๑. แบ่งผู้เล่นออกเป็น ๒ ฝ่าย ฝ่ายแรกมี ๒ คน  สำหรับถือท่อนไม้
ที่วางขนานบนขอนไม้  แล้วกระทบกันเป็นจังหวะ ส่วนฝ่ายที่ ๒ 
มี ๒ คนขึ้นไป สำหรับเป็นผู้เต้น
๒. ให้ผู้เล่นเข้าไปอยู่ระหว่างคาน  ผู้ถือไม้คานทั้งคู่ก็ทำสัญญาณ 
โดยยกคานไม้ทั้งคู่กระแทกลงบนไม้หมอน ระหว่างที่เคาะจังหวะ
อยู่นั้นผู้เล่นต้องเต้นไปด้วย  เมื่อให้สัญญาณเคาะ ๓ ครั้งแล้ว ครั้ง
ที่ ๔ ผู้ถือจะเอาคานทั้งสองเข้าชิดกัน  ผู้เต้นจะต้องกระโดดให้สูง
กว่าครั้งแรกของจังหวะและแยกขาออกให้พ้นไม้ ถ้าถูกหนีบเรียกว่า
ม้าขำคอกหรือม้าติดคอก คู่ที่ถูกไม้หนีบจะต้องออกไปเปลี่ยนให้ผู้ที่
ถือคานอยู่เดิมนั้นเข้ามาเต้นในระหว่างคานนั้นบ้าง

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การเล่นม้าจกคอกนิยมเล่นในวันขึ้นปีใหม่ (สงกรานต์) ของล้านนา

สาระ
การเล่นม้าจกคอก เป็นการละเล่นเพื่อให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
ทำให้เกิดความสามัคคีภายในกลุ่มและความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี