::: ศิลปวัฒนธรรมไทย :::

  การละเล่นพื้นบ้านภาคกลาง : เพลงเหย่ย
  การละเล่นพื้นบ้านภาคกลาง : รำตง
  การละเล่นพื้นบ้านภาคเหนือ : ม้าจกคอก
  การละเล่นพื้นบ้านภาคเหนือ : ซิกโก๋งเก๋ง
  การละเล่นพื้นบ้านภาคอีสาน : เส็งกลอง
  การละเล่นพื้นบ้านภาคอีสาน : ขาโถกเถก
  การละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ : ขว้างราว
  การละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ : อีฉุด 

        กลับสู่หน้าหลัก

การละเล่นพื้นบ้านภาคใต้
::: ขว้างราว :::อุปกรณ์และวิธีเล่น
ขว้างราว เป็นการเล่นที่นิยมของเด็กในจังหวัดกระบี่ กล่าวคือ 
นำไม้ไผ่มาผ่าเกลาให้ มีขนาดกว้าง ๑ นิ้ว ยาว ๓๐ เซนติเมตร 
ทำเป็นราว
การเล่นไม่จำกัดจำนวนผู้เล่นส่วนใหญ่ประมาณ ๓-๕  คน นำ
ราวมาตั้งโดยมีหินรองปลายราวทั้ง ๒ ข้าง  ให้สูงจากพื้นดิน
ประมาณ ๓ นิ้ว แล้วขีดเส้นเป็นเขตสำหรับยืนขว้าง ให้ห่างจาก
ราวประมาณ ๕ เมตร หลังจากนั้นก็นำเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ไป
วางบนราวตามที่ได้ตกลงกันว่าวางคนละกี่เมล็ด จากนั้นแล้วก็จึง
เริ่มขว้าง ถ้าคนแรกขว้างถูกและควํ่าหมดถือว่าจบเกมส์คนขว้าง
จะได้เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ทั้งหมด ผู้เล่นแต่ละคนต้องนำเมล็ด
มะม่วงหิมพานต์ไปวางบนราวใหม่แต่ถ้าขว้างไม่ถูกหรือควํ่าไม่
หมดคนที่สองก็ขว้างต่อ จนกระทั่งควํ่าหมดจึงเริ่มเล่นใหม่

โอกาสและเวลาที่เล่น
การเล่นขว้างราว นิยมเล่นกันในช่วงฤดูที่มะม่วงหิมพานต์ออกผล 
ไม่จำกัดเวลาในการเล่น

คุณค่าและแนวคิด
การเล่นขว้างราวเป็นการฝึกสมาธิ ความแม่นยำและความสัมพันธ์
กันระหว่างสายตากับมือ และก่อให้เกิดความสามัคคีกันในหมู่คณะ